ماموریت پوپک رسانه

ایجــاد سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی و حـرفه ای با موقعیت رهـبری و اوج خـلاقیـت درصنعت تبلیغات و دیجیتال با کیفیـت کلاس جهانی در راستـای تحقق سـودآوری بلنـدمدت در فعالیـت های خدمـاتی، تجـاری و تبدیــل .شدن به شرکتی در سطح بین المللی

استراتژی پوپک رسانه

پوپک رسانه تلاش می کنـد با تکیه بر دانش و تجربه به تمامی مشتریان خود خدمات خلاقانه و سودمندی را ارائه نماید. کانون پوپـک رسانه با بهره گیری از تیـم های حرفه ای و خــلاق و ایجـاد ارزش افــزوده بـرای کسـب و کارهـا از طریق رونـدهای جدید و فنــاوری های مـدرن بازاریابی و ارتباطات، بهترین خدمات این حوزه را در اختیـار صاحبان برند قرار می دهــد. این کانون با در نظر گرفتــن نیازهای مشتـریان راه حلی یکپـارچه و جامع را برای پاسخگــویی به خـواسته های بازارهای داخلی و خارجی فراهم .می سازد

ماموریت پوپک رسانه

پوپــک رسانـه ارزش خــود را بــر پــایه رضایتمنـدی مشتـری قرارداده و در ایــن راستا؛ صداقت/خلاقيت/احترام/نوآوري و حفظ اخلاق حرفه‌اي و شایسته سالاری را به عنوان اصول خود همواره در نظر داشته .و به آن پایبند خواهد بود

اهداف پوپک رسانه

پوپــک رسانـه ارزش خــود را بــر پــایه رضایتمنـدی مشتـری قرارداده و در ایــن راستا؛ صداقت/خلاقيت/احترام/نوآوري و حفظ اخلاق حرفه‌اي و شایسته سالاری را به عنوان اصول خود همواره در نظر داشته .و به آن پایبند خواهد بود

ولویت های پوپک رسانه

پوپــک رسانـه ارزش خــود را بــر پــایه رضایتمنـدی مشتـری قرارداده و در ایــن راستا؛ صداقت/خلاقيت/احترام/نوآوري و حفظ اخلاق حرفه‌اي و شایسته سالاری را به عنوان اصول خود همواره در نظر داشته .و به آن پایبند خواهد بود

تعداد پروژه های انجام گردیده

0%

کمپین تبلیغاتی

0%

سینمای خانگی

0%

بیلبورد تبلیغاتی

0%

تیزر تبلیغاتی

0%

هويت بصري

0%

پرينت مديا
عضويت‌ها
  • عضو انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران
  • عضو انجمن علمی بازاریابی ایران
  • عضو مجمع متخصصین ایران
  • عضو گروه کانادا (طراحان و ناشران)
  • عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
  • عضو انجمن توسعه هنرهای تجسمی گرافیک ایران
  • عضو اتاق بازرگانی ایران
  • عضو و مدیر امارات در ایران