1 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۳

زمان تغییر فرا رسیده…

دکتر محمد‌ خرّم با تکیه بر دانش و تجربه سالها فعالیت فردی و حقیقی در حوزه های مختلف صنعت تبلیغات و بازاریابی، هم اکنون با گردآوری نیروی جوان، خلاق و تحصیل کرده، شرکت نقش و نگار پوپک را با ایدئولوژیتغییر و خلق فرصت های جدید در عرصه تبلیغات و بازاریابی بنا نهاده است. مدیری جوان و کارآفرین با ایده های فراوان که با تلفیق هنر گرافیک و مارکتینگ می‌خواهد پدیده جدیدی رابه بازار تبلیغات و بازاریابی ارائه نماید.با او دقایقی همراه شدیم تا با دیدگاه او بیشتر آشنا شویم. صحبتهای او را در زیر می خوانید؛

-(سوال)نقش و نگار پوپك در چه زمينه‌هايي فعالیت میکند؟

+ با توجه به ماهيت تبليغاتي شركت و پيشينه فعاليت آن در زمينه‌هاي مختلف تبليغاتي، حوزه‌هاي متعددي براي فعاليت‌ها در نظر گرفته‌شده ‌است که الویت آن خلق کمپین های حرفه ای و 360 درجه در کلیه ابعاد تبلیغات و بازاریابی میباشد، همچنين ديجيتال ماركتينگ از جمله حوزه‌هاي فعاليت حال حاضر شركت است.

-(سوال)با توجه به فضاي توسعه‌يافته ديجيتال ماركتينگ به نظر شما تبليغات در حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند اثر بخشي باشد؟

+ بي شك در دنياي امروز مخاطبان زيادي به سمت فضاهاي ديجيتالي جذب شده‌اند و بر همين اساس نيز تبليغات در اين حوزه‌ها مي‌تواند اثربخش باشد. اما نمي‌توان ديگر حوزه‌هاي تبليغاتي را نيز ناديده گرفت. تمام حوزه‌هاي تبليغاتي در يك كمپين بر اساس نياز محصول و مشتری مشخص مي‌گردد.

-(سوال)به عنوان يك كارشناس در حوزه تبليغات آيا ديجيتال ماركتينگ مي‌تواند جايگزين تبليغات سنتي شود؟

+ توسعه فناوري بي‌شك مخاطبان زيادي را به سوي خود جذب كرده و بي شك در آينده بسياري از فضاهاي تبليغاتي سنتي منسوخ مي شوند و فضاهاي جديدی از جمله ديجيتال جايگزين آنها خواهند شد. اما نبايد فراموش كنيم كه همواره رسانه‌هاي مختلف، مخاطبان وفادار خود را خواهند داشت. رسانه‌هایي همچون راديو، تلویزیون و فضاهای محیطیكه بيش از يك صده از ظهور آن مي‌گذرد هنوز جزو رسانه‌هاي محبوب مخاطبان بر شمرده مي شود و كاربرد دارد.

-(سوال)شركت نقش و نگار پوپك چه ميزان از تمركز خود را روي تبليغات ديجيتال در نظر گرفته‌است؟

+ با توجه به حركت جامعه به سمت فضاهاي ديجيتالي ما نيز همسو با نياز مشتريان و مخاطبان بخشي از تمركز خود را در حوزه ديجيتال ماركتينگ قرار داده‌ايم. هرچند از فضاهاي تبليغاتي ديگر نيز غافل نشده‌ايم. در بخش ديجيتال ماركتينگ‌ها، جوانان متخصص و خلاقیبا ما همكاري مي‌كنند. فعاليت ما دراين حوزه معطوف به يك حوزه نيست و در تمامي زمينه‌هاي ديجيتال ماركتینگ فعال هستم. از جمله شبكه‌هاي اجتماعي و همچنين پايگاه‌هاي‌ خبری و اطلاع رساني.

-(سوال)تفاوتي كه بين تبليغات در فضاهاي سنتي از جمله تلویزیون و ديجيتال وجود دارد را در چه مي‌دانيد؟

+ وقتي به سير تغييرات تبليغات به صورت اجمالي نگاه مي‌كنيم، در همه اعصار تبليغات ابزاري براي توسعه فروش براي محصولات مختلف بوده‌است. امادر طول حركت رو به رشد فناوري اين ابزار فاصله تولید كننده و مصرف كننده را به حداقل رسانده‌است.

در تبليغات سنتي تمامی پیام ها یکسویه با مخاطب برقرار می‌گردد ومشتري پس از مواجه با تبليغات مدت زماني را براي رسيدن به ویژگی‌های محصول مورد نظر مي‌بايست صرف می‌كرد. اما ديجيتال ماركتينگ امروزه تبليغات را به گونه‌اي پيش مي‌برد كه مشتري در هنگام مشاهده مزاياي محصول مي‌تواند در كمترين زمان ممكن به نياز خود دسترسي داشته‌باشد. شايد اين تنها تفاوت نباشد اما يكي از بارزترین تفاوت تبليغات در حوزهديجيتال و تبلیغاتسنتي است.

-(سوال)استراتژي شركت نقش و نگار پوپك چيست؟

+ نقشونگارپوپکتلاشمیکندباتکیهبردانشوتجربهبهتمامیمشتریانخودخدماتخلاقانهوسودمندیراارایهدهد. پوپکبابهرهگیریازتیم‌هایحرفه‌ایوخلاقوایجادارزشافزودهبرایکسـبوکارهاازطریقروندهایجدیدوفناوری‌هایمدرنبازاریابیوارتباطات،بهترینخدماتاینحوزهرادراختیارصاحبانبرندقرارمیدهد. ما بادرنظرگرفتننیازهایمشتریانراهحلییکپارچهوجامعرابرایپاسخگوییبهخواستههایبازارهایداخلیوخارجیفراهممیسازیم.

-(سوال)در شرکت نقش و نگار پوپک چه هدفي را براي خودتان در نظر گرفته‌ايد؟

+ هدف ما در مجموع مشاورهصحیحومبتنیبردانشوتجربه،ارائهراهکارهایخلاقانهبرایبهبوددرفرآیندفروش،تهیهوتدویناستراتژیبرایحضورورقابتدربازارهایسنتیومدرن،خلقوتوسعهبازاردرحوزههایصنعتوخدماتدرسطحداخلیوبینالملل است. هدف ما اين است كه بتوانيم در دنياي مدرن با آگاهي بيشتر براي مشتريان خود فضاي رقابتي سالمي را ايجاد كنيم.

-(سوال)اگر بخواهيد شركت نقش و نگار پوپك را توصيف كنيد درباره آن چه مي‌گوييد؟

+ اينطور بايد بگويم كه شرکتنقشونگارپوپکباتکیهبرنیروهایجوان،خلاق،تحصیلکرده،آموزشدیدهوباتجربهکهمتشکلازیکگروه ۲۷ نفرهاستدرحوزههایمشاورهخلاق،تدوینبرنامهاستراتژی،طراحیکمپین،تحقیقاتبازار،طراحیگرافیک،تولیدمحتواوبرنامه،بازاریابیدیجیتال،رسانهمحیطی،رسانهتلویزیونفعالیتدارد.

یکیازویژگیهایاینمجموعهطراحیخلاقانه‌ترینکمپینهاباکمکتیمخلاقیتخوشفکردرراستایپدید‌آوردنحداکثراثربخشیدرنظرمخاطباناست.

همچنیناینمجموعهقابلیتبرنامه‌ریزیبرایاجراوپخشکلیهخدماتتبلیغاتیبهبهترینشکلممکندرتمامیرسانه‌هایتبلیغاتیموجوددرسرتاسرکشورراباتکیهبرتیمکاملاًحرفه‌‌ایدرزمینهبازاریابیوتبلیغاتدارد.

ضمناً ما در کمترین زمان ممکن توانسته ایم که مدیریت شرکت گلوبال تاپ گروپ امارات متحدالعربی را در ایران بدست بیاوریم و عضو انجمن بین‌المللی تبلیغات IAA و عضو انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران شویم که امیدواریم این امر به ما کمک نماید.

-(سوال) در پايان چه صحبتي با مخاطبان داريد؟

+ زمان براي تغيير فرا رسيده و اگر با اين تغييرات همراه شويم، آینده از آن ماست…

نظر و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*